• سخا حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزندشان معلول بوده تا در مسیر درمان فرزند خود تنها نباشند.

تماس با ما

استان مرکزی ، شهرستان خمین ، انتهای خیابان شهید صدوقی (بنیاد) جنب فنی و حرفه ای info@sakhacharity.ir ۴۶۳۴۲۸۰۰  – ۰۸۶ ۴۶۴۸۲۰۲۶  – ۰۸۶

موسسه سخا