• سخا حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزندشان معلول بوده تا در مسیر درمان فرزند خود تنها نباشند.

کمک نقدی

کمک نقدی

  • ۰ ریال
موسسه سخا